Soutěžní řád19. ročník FLE Media Awards

Vyhlašovatel a orgány soutěže

FLE Media Awards (dále jen „soutěž“) je soutěž o nejlepší mediální kampaně na českém a slovenském trhu.

Soutěž hodnotí a oceňuje zejména inovativnost, strategii, kreativitu a efektivitu v mediálním plánování a exekuci, a to dle kritérií uvedených v odst. 3.1. tohoto řádu. Vytváří platformu pro odborníky všech marketingových profesí na českém a slovenském mediálnímu trhu a podílí se tak na zvyšování odborné úrovně marketingové komunikace v České republice a na Slovensku.

1.1. Vyhlašovatelem soutěže je společnost FLEMEDIA s.r.o., IČ: 271 61 048, se sídlem Praha 2, Uruguayská 354/15, PSČ 120 00 (dále jen „FLEMEDIA“). Vydává tento soutěžní řád jako závazný rámec soutěže.

1.2. Vyhlašovatel soutěže jmenuje a odvolává členy orgánů soutěže, kterými jsou organizační výbor a členové poroty.

1.3. Organizační výbor zajišťuje průběh soutěže a doprovodných aktivit. Zejména posuzuje, zda jsou přihlášené práce v souladu se soutěžním řádem, a rozhoduje o případné diskvalifikaci práce ze soutěže, pokud nesplňuje podmínky stanovené soutěžním řádem.

1.4. Porota se zabývá vlastním hodnocením přihlášených prací, přičemž jednotliví porotci dle svého uvážení hodnotí soutěžní práce dle jednotlivých kritérií (odst. 3.1. ve spojení s odst. 4.2. soutěžního řádu).

Soutěžní práce a soutěžní kategorie

2.1. Do soutěže lze přihlásit práce v jednotlivých kategoriích. Prací se rozumí mediální kampaň nebo jakákoli její část uveřejněná v médiích v České republicea/nebo na Slovensku v období od 1. ledna 2023 do 30. června 2024 (dále jen „práce“).

2.2. Soutěží se v následujících kategoriích:

Kategorie dle mediatypu

 • Nejlepší využití TV
 • Nejlepší využití tisku
 • Nejlepší využití rádia
 • Nejlepší využití OOH (out-of-home)
 • Nejlepší využití digitálních médií

Kategorie MEDIA & INSIGHT

 • Nejlepší využití dat
 • Nejlepší využití real-time marketingu
 • Nejlepší využití influencera
 • Nejlepší zapojení zákazníka

Průřezové kategorie

 • Nejlepší komerční kampaň
 • Nejlepší nekomerční kampaň
 • Nejodvážnější počin

2.3. Počet prací přihlašovatele, přihlášených do jednotlivých kategorií, není omezen. Přihlašovatel má právo přihlásit práci/e buď jako celek a/nebo jako její jednotlivé části do více kategorií. Pro každou kategorii musí však být práce přihlášena samostatně prostřednictvím zástupce.

2.4. V případě, že je práce přihlášena do kategorie, která neodpovídá obsahu práce, resp. zvolená kategorie není v souladu s informacemi obsaženými v přihlášce, Vyhlašovatel je oprávněn přeřadit takovou práci do odpovídající kategorie na základě svého uvážení.

2.5. Podrobný popis kategorií je uveden zde.

Kritéria hodnocení prací

3.1. Přihlášené práce jsou hodnoceny v jednotlivých kategoriích podle následujících kritérií:

(váha v %)StrategieInovace 
a unikátnost
RealizaceVýsledek
Nejlepší využití TV35352010
Nejlepší využití tisku35352010
Nejlepší využití rádia35352010
Nejlepší využití OOH (out-of-home)35352010
Nejlepší využití digitálních médií35352010
Nejlepší využití dat30152525
Nejlepší využití real-time marketingu35303010
Nejlepší využití influencera35252515
Nejlepší zapojení zákazníka35152525
Nejlepší komerční kampaň40252510
Nejlepší nekomerční kampaň40252510
Nejodvážnější počin3530255

Porota a způsob hodnocení jednotlivých prací

4.1. Systém hodnocení přihlášených prací je dvoukolový. V každém kole jsou z hlasování pro konkrétní práce vyloučeni porotci, kteří se na těchto pracích podíleli, a to ať přímo, nepřímo či prostřednictvím jiného subjektu, kterého jsou členem a/nebo který zastupují a/nebo se kterým spolupracují, např. společnost či agentura.

4.2. Hodnocení v prvním kole probíhá pomocí internetové aplikace, která obsahuje plný text přihlášky včetně doprovodné obrazové a/nebo zvukové dokumentace. Porotci hodnotí práce podle kritérií uvedených v článku 3. soutěžního řádu, přičemž každé kritérium ohodnotí na 5 bodové škále (jeden bod nejméně, pět bodů nejvíce). Přiřazené body se přepočítávají váženě ve vztahu k procentuální váze jednotlivých kritérií. Výsledkem je jedna známka pro každou soutěžní práci. Známky určí pořadí prací po Hodnocení v prvním kole.

Podle výsledků Hodnocení v prvním kole je vyhlašovatelem sestaven výběr maximálně šesti prací z každé soutěžní kategorie, tzv. shortlist, podle následujících pravidel:

Na shortlist postupují práce, které:

 1. Se ve své kategorii umístily v první čtvrtině prací
 2. A/nebo se umístily v první čtvrtině v absolutním pořadí všech

Zároveň z výše uvedených nepostupují ty práce, které se:

 1. Ve své kategorii umístily na šestém a dalším místě,
 2. A/nebo se neumístily v prvních dvou třetinách v absolutním pořadí všech prací.

Shortlist bude zveřejněn nejpozději 12. září 2024 na internetových stránkách www.flema.cz.

4.3. Hodnocení v druhém kole probíhá na společném zasedání poroty (osobně nebo vzdáleně prostřednictvím běžných on-line nástrojů). Porota při Hodnocení v druhém kole vybírá vítěze jednotlivých kategorií tak, že každý oprávněný porotce (podle bodu 4.1.) určí pomocí on-line dotazníku vítěze z prací na shortlistu dané kategorie, nebo hlasuje, že cena nemá být (vůbec) udělena.

4.4. Cena v dané kategorii bude udělena pokud:

 • jedna z prací na shortlistu získá více než 50 % hlasů z celkového možného počtu hlasů oprávněných porotců.

Cena v dané kategorii nebude udělena pokud:

 • více než 50 % hlasů z celkového možného počtu hlasů oprávněných porotců je pro její neudělení.
 • při rovnosti hlasů jedné práce a možnosti cenu neudělit, bude cena udělena.

V případě, že žádná práce nezíská více než 50 % z celkového možného počtu hlasů oprávněných porotců:

 • zvolí porota v druhém hlasování prostou většinou hlasů oprávněných porotců vítěze z prací na prvních dvou postupových místech z výsledku prvního hlasování. Pokud by více než dvě kampaně měly shodný počet hlasů na prvních dvou postupových místech, postupují všechny.
 • při rovnosti hlasů v druhém hlasování rozhoduje o vítězi umístění v prvním hlasování.
 • pokud ani to nerozhodne, rozhoduje umístění dle Hodnocení v prvním kole (bod 4.2.)

4.5. Pro určení vítěze a udělení dalších ocenění v rámci soutěže (tj. Inovativní zadavatel, Inovativní autor, Grand Prix), jsou stanovena pravidla v článku 5. soutěžního řádu.

Ocenění

5.1. FLE Media Awards
V každé kategorii uvedené v odstavci 2.2. je udělena cena FLE Media Award. Cena je udílena autorovi, který nemusí být totožný s přihlašovatelem, a není-li autor zároveň zadavatelem, je udělena i zadavateli. Cena v kterékoli ze soutěžních kategorií uvedených v odstavci 2.2. není udělena v případě, že o jejím neudělení rozhodne porota dle bodu 4.4. soutěžního řádu. Vyhlášení vítězů se uskuteční v 24.10.2024 na slavnostním galavečeru, publikováním vítězů na webových stránkách www.flema.cz a odesláním e-mailu na adresu přihlašovatele.

5.2. Inovativní zadavatel
Cena bude udělena zadavateli, jehož práce získají nejvíce bodů za jednotlivá ocenění v rámci soutěže. Jednotlivá ocenění v rámci soutěže jsou hodnocena body dle následujícího přehledu:

Umístění / oceněníPočet bodů
Umístění na shortlistu1 bod
Vítěz jednotlivé kategorie2 body
Vítěz Grand Prix1 bod

Při rovnosti bodů rozhoduje počet vítězství v jednotlivých kategoriích uvedených v odstavci 2.2. Pokud ani to nerozhodne, rozhoduje součet bodového ohodnocení vítězných prací z prvního kola hodnocení.

5.3. Inovativní autor
Cena bude udělena společnosti, jejíž práce získají nejvíce bodů za jednotlivá ocenění v rámci soutěže dle podmínek stanovených pro cenu udílenou Inovativnímu zadavateli v článku 5. odst. 5.2.

V případě, že jsou jako Autor uvedeny dvě nebo více společností, započítá se každé z nich poměrná část bodů.

5.4. Grand Prix Cena
Grand Prix bude udělena jediné práci, a to té, která bude vybrána jako vítězná práce v jedné z kategorií uvedených v odstavci 2.2. v Hodnocení v druhém kole a zároveň získá nejvyšší bodové hodnocení v Hodnocení v prvním kole. Pokud dojde k rovnosti bodů, rozhodne o udělení Grand Prix porota Hodnocení v druhém kole prostou většinou hlasů.

5.5. Vyhlašovatel souhlasí, aby osoby, které získaly jakékoli ocenění v této soutěži, o tom informovali veřejnost a tuto skutečnost uváděli ve svých propagačních, obchodních či prezentačních materiálech.

Podmínky účasti a způsob přihlášení do soutěže

6.1. Přihlašovatelem prací do soutěže může být jakákoli právnická osoba, zejména agentura, zadavatel reklamy, sdělovací média, autor nebo spoluautor přihlašované práce. Přihlašovatele v soutěži zastupuje zástupce ("kontaktní osoba"), který si vytvoří uživatelský účet v soutěžním systému FLEMA na www.flema.cz a odešle přihlášku do soutěže. Zástupce může zastupovat pouze jednoho přihlašovatele. Bude-li zástupce uveden jako kontaktní osoba – zástupce pro více přihlašovatelů, uplatní se princip přednosti, a tedy, zástupce bude považován za kontaktní osobu – zástupce toho přihlašovatele, jehož přihlášku odeslal jako první. Odešle-li zástupce více přihlášek různých přihlašovatelů v jeden okamžik, vyhrazuje si vyhlašovatel právo přiřadit zástupce k jednomu konkrétnímu přihlašovateli a ostatní přihlašovatele informovat o tom, že jejich přihláška nebyla řádně podána a vyzvat je ke zvolení zástupce a opětovnému podání přihlášky. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnou jakoukoliv přihlášku, která nebude podána způsobem stanoveným pro přihlášení do soutěže dle tohoto soutěžního řádu.

6.2. Přihlašovatel vyplněním a odesláním přihlášky prohlašuje a stvrzuje, že má souhlas všech dotčených osob k tomu, aby práci do soutěže přihlásil, soutěžil a zastupoval prostřednictvím svého zástupce (viz předchozí odstavec), jakož aby sděloval informace a skutečnosti s prací související, přičemž se zavazuje k tomu, že odpovídá za případná porušení či ohrožení práv třetích osob (např. autorské právo, obchodní tajemství atd.).

Přihlašovatel dále prohlašuje a umožňuje vyhlašovateli, aby práci archivoval, aby byla užita v souvislosti s pořádáním soutěže, zejména umístěna v jakýchkoli materiálech, na internetu atd. za účelem propagace soutěže apod.

Přihlašovatel bere na vědomí a zavazuje se informovat příslušné osoby o tom, že vyhlašovatel hodlá pořizovat obrazové a zvukové záznamy a umisťovat je v médiích (včetně internetu) a v propagačních a reklamních materiálech, a to po dobu min. 5 let od slavnostního vyhlášení vítězů této soutěže. Přihlašovatel prohlašuje a zavazuje se, že všichni účinkující udělili souhlas s užitím projevů jejich osobní povahy v rámci práce, jakož i ke zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s užitím práce pro účely soutěže a její propagace.

6.3. Okamžikem odeslání e-mailu vyhlašovatele o tom, že obdržel přihlášku přihlašovatele, vzniká přihlašovateli právo účasti v soutěži a povinnost zaplatit poplatek dle čl. 8. soutěžního řádu.

6.4. Přihláška obsahuje:

Identifikační údaje kampaně

 • Název kampaně
 • Značka, pro kterou byla kampaň připravena
 • Zadavatel
 • Autor kampaně – autorem kampaně se rozumí ta společnost, která se v největší míře podílela na mediálním plánování a realizaci přihlašované kampaně. Lze uvést více společností jako Autory. Body získané v soutěži se započítávají do ocenění Inovativní autor. V případě více Autorů budou mezi tyto společnosti body rozděleny rovným dílem. Autor nemusí být totožný s přihlašovatelem do soutěže.
 • Soutěžní kategorie
 • Země, ve které byla kampaň realizována

Základní popis kampaně

 • Shrnutí (max. 1200 znaků)

Podrobné informace o kampani

 • Jaký byl cíl (max. 800 znaků)
 • Jaké bylo řešení (max. 2000 znaků)
 • Jak jsme řešení zrealizovali (max. 800 znaků)
 • Jak to dopadlo (max. 800 znaků)

Obrazová dokumentace kampaně

 • Ilustrační obrázek (povinná příloha)
  Ilustrační obrázek/foto kampaně (tisková kvalita – JPG, 300 dpi, max rozměr A4) – bude použit při prezentaci kampaně na webu soutěže.
 • Doplňkové fotografie (povinné přílohy 3 fotografie, volitelně až 10 fotografií)
 • Video (doporučená příloha)
  Video popisující kampaň/přihlášku musí být nahráno ve dvou velikostech:

I. Formát pro velkoformátovou projekci: Mp4 /H.264/, rozlišení 1080p (1920x1080), data rate 4 - 8 Mbit/s., maximální délka 2:00 min. Video nesmí být větší než 125 MB.

II. Formát pro on-line projekci: MP4 /H.264/, rozlišení 720p (1280x720), data rate 2 - 4 Mbit/s., maximální délka 2:00 min. Video nesmí být větší než 65 MB.

 • Další přílohy (dobrovolné)
  Další doprovodná dokumentace obrazová/zvuková/video (pouze ve formátech JPG, MP3 a video dle specifikací výše).

6.5. Přihlášena nemůže být práce, která již jednou do této soutěže byla přihlášena.

6.6. Přihlášená práce bude do soutěže přijata za předpokladu, že přihlašovatel v daném termínu na internetových stránkách soutěže www.flema.cz vyplní úplně a pravdivě elektronickou přihlášku v rozsahu na internetových stránkách uvedeném a podle podmínek uvedených v tomto soutěžním řádu a na základě výzvy k platbě (elektronické faktury) uhradí přihlašovací poplatek do data splatnosti elektronické faktury.

6.7. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo, aby v odůvodněných případech přijal do soutěže práci, která byla do soutěže řádně přihlášena, a však poplatek byl uhrazen po stanovené lhůtě (a to i přes případnou diskvalifikaci ze strany organizačního výboru z tohoto důvodu).

6.8. Přihlašovatel zároveň s přihlášením práce potvrzuje, že se seznámil s podmínkami soutěže, souhlasí se soutěžním řádem, a že jím přihlášené práce splňují všechna kritéria určená soutěžním řádem. Přihlášením práce do soutěže přihlašovatel souhlasí s tím, že vyhlašovateli poskytne veškerou potřebnou součinnost při pořizování fotografií, videozáznamů či rozhovorů pro případ, že jím přihlášená práce bude vybrána do shortlistu a/nebo v soutěži získá některou z cen.

Původnost práce, autorská práva

7.1. Přihlašovatel odpovídá za původnost práce, za správnost údajů uvedených v přihlášce, jakož i za to, že je oprávněn práci do soutěže přihlásit, jakož i za to, že jeho prohlášení ve smyslu odst. 6.2. soutěžního řádu jsou pravdivá.

7.2. Přihlašovatel odpovídá vyhlašovateli za jakoukoli škodu a/nebo újmu, která vznikne vyhlašovateli porušením povinnosti přihlašovatele dle tohoto soutěžního řádu.

Poplatky

8.1. Poplatek za samostatně přihlášenou práci v řádném termínu (do 14.7.2024) činí 16 900 Kč + DPH.

8.2. Poplatek za samostatně včasně přihlášenou práci:

do 31.3.2024 7 900 Kč + DPH
do 30.4.20248 900 Kč + DPH
do 31.5.20249 900 Kč + DPH

8.3. Poplatek za balíček služeb FLEMA 5, který obsahuje 5 přihlášek do soutěže a 5 vstupenek na galavečer činí 59 000 Kč + DPH.

8.4. Poplatek za balíček služeb FLEMA 8, který obsahuje 8 přihlášek do soutěže a 8 vstupenek na galavečer činí 79 000 Kč + DPH.

8.5. Organizační výbor vyřadí ze soutěže ty práce, za které přihlašovatel neuhradí přihlašovací poplatek do data splatnosti elektronické faktury. Za řádnou a včasnou úhradu se považuje připsání poplatku ve stanovené výši na účet vyhlašovatele uvedený ve výzvě ve smyslu odst. 6.6. soutěžního řádu.

Termíny

Termíny

Vyhlášení soutěže26.2.2024
Uzávěrka přihlášek18.7.2024
I. kolo hlasování25.7. – 5.9.2024
Vyhlášení shortlistu12.9.2024
II. kolo hlasovánízáří 2024
Vyhlášení vítězů24.10.2024

Souhlas se zpracováním osobních údajů, souhlas se soutěžním řádem

10.1. Podáním přihlášky do soutěže přihlašovatel stvrzuje, že se seznámil s obsahem tohoto soutěžního řádu, rozumí mu a zavazuje se plnit práva a povinnosti založené tímto soutěžním řádem. Ust. § 1753 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

10.2. Vyhlašovatel jako správce osobních údajů osobní údaje kontaktních osob uvedených v přihlášce, autorů nebo spoluautorů, jakož i jiných osob, jejichž osobní údaje přihlašovatel vyhlašovateli předá v souvislosti s jeho účastí v soutěži, a to pro účely soutěže. Zpracování pro účely soutěže znamená zejména organizace soutěže, její vyhodnocení, kontaktování přihlašovatele, archivace přihlášených prací apod. Osobní údaje autorů a spoluautorů nebudou zveřejňovány.

Vyhlašovatel dále pro účely soutěže zpracovává osobní údaje osob, které účinkují v práci, která bude přihlášena do soutěže (např. osoby zachycené na audiovizuálním záznamu využitém v mediální kampani), (dále jen „účinkující“).

Osobní údaje účinkujících jsou pro účely soutěže a pro účely propagace soutěže zpracovávány v rámci přihlášené práce a jako její součást a budou tedy užity všemi způsoby, jakými bude užita přihlášená práce, např. v rámci vítězného příspěvku pak mohou být uveřejněny na webových stánkách, sociálních sítích (YouTube, Facebook apod.), promítány na slavnostním vyhlášení soutěže, umístěny v propagačních materiálech soutěže.

Vyhlašovatel rovněž zpracovává osobní údaje osob, které se budou účastnit slavnostního vyhlášení a které budou zachyceny na fotografiích, videozáznamech apod., přičemž v rámci těchto záznamů budou rovněž užity způsobem dle bodu 6.2. tohoto soutěžního řádu, a to pro účely propagace soutěže.

10.3. Vyhlašovatel dále jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje osob uvedených v přihlášce jako kontaktní osoby, či osobní údaje jiných osob zastupujících přihlašovatele, které se vyhlašovatel dozví v souvislosti se soutěží (dále jen „Kontaktní osoby“). Osobní údaje Kontaktních osob budou zpracovány pro účely propagace soutěže nebo pro účely propagace jiných akcí či služeb z oblasti médií, reklamy a marketingu, které poskytuje nebo pořádá vyhlašovatel. Pro výše uvedené účely budou osobní údaje daných osob zpracovány tak, že těmto osobám budou jako kontaktním osobám či zástupcům přihlašovatele zasílány informace či jiná sdělení adresovaná přihlašovateli, která se budou týkat výše uvedených účelů. Zpracování pro účely propagace soutěže a propagace konference se rozumí zejména zasílání sdělení o konání dalšího ročníku soutěže. Zpracování pro účely propagace jiných akcí či služeb z oblasti médií, reklamy a marketingu, které poskytuje či pořádá vyhlašovatel, znamená zejména zaslání informací o konání akce nebo nabídka služeb v oblasti médií, reklamy a marketingu poskytovaných vyhlašovatelem. V případě, že si přihlašovatel nepřeje, aby mu byla zasílána sdělení či informace pro výše uvedené účely, může to vyhlašovateli sdělit na e-mailové adrese vejdelkova@flemedia.cz; v případě, že tak učiní, bude zasílání ukončeno. Přihlašovatel dále může učinit odhlášení z odběru sdělení či informací tak, že mu již nebudou zasílána na adresu určité Kontaktní osoby, a to způsobem uvedeným v každém jednotlivém sdělení či informaci (např. kliknutím na odkaz „odhlásit z odběru“ či jiným obdobným způsobem; v takovém případě bude ukončeno zasílání dané Kontaktní osobě).

10.4. Osobní údaje zpracovávané vyhlašovatelem dle tohoto soutěžního řádu mohou být zpřístupněny nebo zpracovávány dalšími příjemci, a to zejména osobami, které pro vyhlašovatele zpracovávají osobní údaje jako zpracovatel (např. poskytovatelé IT služeb, či jiné osoby poskytující vyhlašovateli služby v souvislosti se soutěží apod.). Pokud budou osobní údaje v rámci užití přihlášených prací umístěny na internetové stránky, sociální sítě apod., pak budou tímto způsobem přístupné široké veřejnosti, jakož i zpracovávány provozovateli sociálních sítí atd. Vyhlašovatel prohlašuje, že kontaktní údaje (např. telefonní číslo, e- mail apod.) nebudou zveřejňovány.

10.5. Přihlašovatel se zavazuje, že všechny kontaktní osoby, autory, spoluautory, účinkující či osoby účastnící se slavnostního vyhlášení, případně jiné osoby, jejichž osobní údaje vyhlašovateli předá či jakkoliv zpřístupní, informuje o zpracování osobních údajů těchto osob pro účely uvedené v tomto soutěžním řádu. Přihlašovatel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré informace potřebné pro splnění jeho informační povinnosti dle tohoto odstavce, a to v rozsahu vyžadovaném čl. 13 nebo čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“). Přihlašovatel prohlašuje a zavazuje se, že, ke zpracování osobních údajů vyhlašovatelem pro výše uvedené účely, pro které je dle platných a účinných právních předpisů potřeba souhlas, mu tento souhlas byl před podáním přihlášky udělen, a to tak, že ke zpracování je oprávněn také vyhlašovatel.

10.6. Přihlašovatel odpovídá za veškerou škodu, která by vyhlašovateli mohla vzniknout v souvislosti s porušením povinnosti přihlašovatele splnit informační povinnost nebo získat souhlas se zpracováním osobních údajů, k jejímuž splnění je zavázán dle tohoto soutěžního řádu a/nebo právních předpisů.

10.7. Osobní údaje bude zpracovávat vyhlašovatel, a to v elektronické podobě. Zabezpečení osobních údajů bude provádět vyhlašovatel.

Závěrečná ustanovení

11.1. V případě, že organizační výbor rozhodne, že je přihlášená práce diskvalifikována ze soutěže, protože nesplňuje podmínky soutěžního řádu, nemá přihlašovatel právo na vrácení přihlašovacího poplatku.

11.2. Podání protestu – přihlašovatel je oprávněn vznést námitky proti průběhu soutěže, a to písemnou formou doručenou Organizačnímu výboru soutěže. Organizační výbor se zavazuje do 30 pracovních dnů ode dne doručení protestu tento projednat a přihlašovatele informovat o přijatých opatřeních.

11.3. Vyhlašovatel je oprávněn tento soutěžní řád měnit s tím, že změna je účinná okamžikem umístění změněného soutěžního řádu na internetových stránkách www.flema.cz.

11.4. Vyhlašovatel je oprávněn soutěž zrušit.

11.5. Tento soutěžní řád, je platný pro 19. ročník soutěže FLE Media Awards.